Gebruiksvoorwaarden, auteursrechten en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het gebruik van deze site betekent dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt die hierna worden beschreven.

I. Doel van de site

De website van het BIPT biedt alle beschikbare informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten en afdelingen van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

De informatie op deze site is correct maar van algemene aard. Ze is dus niet noodzakelijk aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

乐动体育注册Tevens moet worden onderstreept dat de inlichtingen en documenten die op of via de website van het Instituut beschikbaar zijn, niet mogen worden beschouwd als een authentieke reproductie van de officieel aangenomen teksten. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt worden als authentiek beschouwd. Indien er verschillen bestaan tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, heeft de officiële gedrukte tekst die in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, altijd voorrang.

II. Inhoud en beschikbaarheid van de website caramendapatkan.com

Het BIPT werkt zijn website bij opdat de aangeboden informatie volledig, correct, exhaustief en actueel blijft. Indien er desondanks fouten opduiken in de beschikbaar gestelde middelen doet het Instituut er alles aan om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

乐动体育注册Het BIPT probeert zoveel mogelijk onderbrekingen wegens technische problemen te voorkomen. Toch kan het Instituut niet garanderen dat zijn site volledig vrij zal blijven van onderbrekingen of niet onderhevig zal zijn aan andere problemen van technische aard.

De site van het BIPT en de websites waar de site van het Instituut naar verwijst, kunnen links bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover het BIPT geen technische of inhoudelijke controle heeft. Het Instituut kan daarom geen enkele garantie bieden in verband met de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch wat de beschikbaarheid van die websites betreft. Het BIPT wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de raadpleging of het gebruik van de websites of inlichtingen die beschikbaar worden gesteld op de websites waarnaar de site van het Instituut verwijst.

III. Auteursrechten

乐动体育注册Tenzij anders vermeld, is de informatie die u op de site caramendapatkan.com vindt, vrij van auteursrechten. De informatie mag gratis worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en ze enkel voor persoonlijk gebruik dient. Indien er voorafgaande toestemming nodig is voor het gebruik of de reproductie van bepaalde inlichtingen, worden de beperkingen op het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Voor het gebruik en de reproductie van multimediale informatie (waaronder beeld, geluid en softwareapplicaties) is altijd de voorafgaande toestemming vereist.

Het caramendapatkan.comhoudt zich alle intellectuele-eigendomsrechten op de site caramendapatkan.com voor. Wanneer op of via de site van het caramendapatkan.compaalde inhoud kan worden geraadpleegd die verstrekt wordt door derden en door het auteursrecht beschermd is, beperkt dit de mogelijkheden inzake gebruik en reproductie en is daarvoor de voorafgaande toestemming van de respectieve auteur vereist.

IV. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. Inleiding 

乐动体育注册Wanneer u een bezoek brengt aan onze website, gebruik maakt van één van onze diensten of bij de uitvoering van sommige van onze wettelijke opdrachten of taken van algemeen belang, verwerkt het BIPT een aantal persoonsgegevens. Het BIPT vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren.

乐动体育注册We willen u ook zoveel mogelijk controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan u ons bereiken via de contactgegevens hieronder vermeld.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

乐动体育注册De verwerking van uw gegevens zal ofwel gerechtvaardigd zijn op basis van een wettelijke opdracht of een taak van openbaar belang ofwel op basis van uw expliciete toestemming die u zal gevraagd worden.

乐动体育注册De meeste verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren in het kader van de toepassing van de wetgeving inzake post, elektronische communicatie en audiovisuele media en/of op grond van een andere wetgeving die verplichtingen oplegt aan het BIPT.

De verwerking kan gebeuren voor uiteenlopende doeleinden :

  • klanten- en leveranciersbeheer,
  • beheer van geschillen,
  • personeelsbeheer,
  • beveiliging, 
  • vergunningen en wettelijk voorgeschreven aangiftes,
  • opdrachten van gerechtelijke politie


乐动体育注册Behalve voor bepaalde persoonsgegevens die vereist zijn bij wet, mag u vrij beslissen of u ons al dan niet persoonsgegevens bezorgt. Het is echter wel mogelijk dat wanneer u ons bepaalde informatie niet bezorgt, we de hierboven vermelde doeleinden misschien niet kunnen verwezenlijken. 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

乐动体育注册We verwerken verschillende categorieën van gegevens :

  • identiteitsgegevens
  • personeelsgegevens
  • gegevens in verband met opleidingen en studies
  • gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, uit de Kruispuntbank van de Ondernemingen, uit het Rijksregister en uit andere authentieke databronnen

4. Met wie delen we uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.

Een dergelijke overdracht kan betekenen dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met internationale organisaties gevestigd in de landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals bv. de ITU.

Het BIPT doet soms beroep op dienstverleners die in opdracht van het BIPT persoonsgegevens verwerken. Het BIPT voorziet in het contract met de verwerker de nodige bepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens. Deze dienstverlener mag de persoonsgegevens slechts verwerken volgens de strikte voorschriften van het BIPT. In geen geval worden de aldus verwerkte persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden van het BIPT.

Deze dienstverleners kunnen zich bevinden in locaties buiten de Europese Unie. In dat geval wordt de bescherming van uw gegevens verzekerd doordat deze zich bevinden in

a) landen die beschikken over een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie
b) de Verenigde Staten en zijn toegetreden tot het Privacy Shield

乐动体育注册en er met hen gepaste contractuele bepalingen werden afgesloten.

5. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de taak van algemeen belang.

乐动体育注册De gegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, worden bewaard voor de tijd die bij registratie wordt aangeduid of tot intrekking van uw toestemming.

6. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

乐动体育注册Het BIPT heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

乐动体育注册Het personeel van het BIPT dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan waarvoor deze wordt verwerkt.

 7. Hoe kan u uw rechten aanwenden in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens ?

U heeft het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt uw verzoek ingewilligd en verwerkt.

U kan ook vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting of het algemeen belang, wordt uw verzoek ingewilligd en verwerkt.

Indien u vragen hebt of u meent dat uw rechten worden geschonden, kan u ons dit laten weten.

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om u identiteit na te gaan voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.

Het caramendapatkan.comschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de toepasselijke wetgeving. U kan deze functionaris contacteren via  : dataprotection@caramendapatkan.com voor al uw verzoeken tot informatie of vragen tot uitoefening van uw rechten inzake privacybescherming.

U kan deze functionaris ook schriftelijk contacteren op het adres :

BIPT
Functionaris voor gegevensbescherming
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
B-1030 Brussel 


乐动体育注册Als u van oordeel bent dat dat uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens niet werden gerespecteerd, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact(at)apd-gba.be of per post :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel