Geschillenbeslechting tussen operatoren


Sedert de inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2017 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie vertrouwt artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, aan het BIPT de bevoegdheid toe om geschillen tussen operatoren die eraan worden voorgelegd en onder zijn bevoegdheid vallen, te beslechten.

De procedure voor de beslechting van geschillen tussen operatoren doelt op geschillen tussen ondernemingen uit de telecommunicatie-, post- of mediasector. Ze wordt vastgesteld in het koninklijk besluit van 26 januari 2018 “tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector”.  

Het BIPT stelt de operatoren een aanvraagformulier ter beschikking waarvan het gebruik evenwel niet verplicht is.

乐动体育注册Om de efficiëntie van de procedure en de naleving van de termijnen voor het nemen van een besluit te vrijwaren, moeten de partijen het aantal pagina's van hun dossier beperken (vijfentwintig voor het verzoekschrift, vijf voor de opmerkingen over de ontvankelijkheid en twintig voor het verweerschrift).  De bijlagen moeten worden geïnventariseerd en beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de goede behandeling van het geschil. 

Met het oog op de naleving van de vertrouwelijkheid en van het zakengeheim moeten de partijen een niet-vertrouwelijke versie van hun verzoekschrift, van hun verweerschrift of van alle andere ingediende stukken bezorgen. 

De aanvragen kunnen worden ingediend door neerlegging bij het BIPT, via een ter post aangetekende zending tegen ontvangstbewijs of via een gekwalificeerde dienst van elektronische aangetekende zending naar het adres: disputesettlement@caramendapatkan.com.